Resipientgransking og

miljørådgjeving sidan 2002

Resipientanalyse AS

raas.no

Post og besøksadresse:


Nordåsbrotet 2

5235 Rådal


Tel. 40 23 17 79

Epost: post@raas.no


Oppdatert: 02.07.2020


  1. MOM B-gransking ved fiskeoppdrett
  2. Strømmåling i sjø
  3. CTD-måling med oksygen og klorofyll sonde
  4. Videofilming av sjøbotn


Ta kontakt for spørsmål om oppdrag og samarbeidsavtale med:


Dagleg leiar i Resipientanalyse AS

Frode Berge-Haveland

Cand. Scient. i Marin mikrobiologi


Info ark om Resipientanalyse AS

Resipientanalyse AS har eit kvalitetssystem utarbeid etter NS-EN ISO 17025

MOM B-gransking ved fiskeoppdrett etter standard NS 9410:2016


Ta kontakt for avtalekontrakt og samarbeid om miljøprøveplan ved fiskeoppdrett.

Strømmåling i sjø


Vi brukar doppler profiler og doppler punkt straummålarar frå Nortek.

Resipientgransking ved avløp


CTD-måling med oksygen, temperatur, salinitet og klorofyll A.


Næringssaltanalyse ved akkreditert analyselaboratorium.

Marinbiolog


Strandsonekartlegging. ROV filming av større djup i samarbeid med kvalifiserte underleverandørar.


Naturtypekartlegging i det marine miljø av undervassvideofilm frå undervass-videokamera, miniROV eller ROV.


Miljørisikoanalyse


Kartlegging av aktuelle kjelder for akutt forureining av vatn, grunn og luft. Med ei vurdering av fare for helse- og/eller miljøskader.


Ta og kontakt for prøvetaking og risikovurdering av forureina grunn og sediment.

Kontaktskjema for bestilling eller forespørsel om oppdrag:

 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved